Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της Μαθητείας

Καλούμε για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας τους υποψηφίους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α?/2017):

α) κάτοχοι α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή α2) απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων και

β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και

γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις ακόλουθες ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ? αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014), ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας.

α/α ΕΠΑΛ Ν.3475/2006 ΕΠΑΛ Ν.4186/2013 Ειδικότητα Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών (Πράξεις Ι.Ε.Π.)
1 Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
2 Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών

Συστημάτων και Δικτύων

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
3 Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου Τεχνικός Οχημάτων Τεχνικός Οχημάτων
4 Τεχνολογίας και Ελέγχου

Τροφίμων

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Τρίτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 14.00 έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, ώρα 14:00.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

α) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΠΑΛ Μούδρου (mail@1epal-moudr.les.sch.gr ),

β) με fax στον αριθμό 2254071740,

γ) αυτοπροσώπως στο ΕΠΑΛ Μούδρου.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην β΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Συνοδευτικά έγγραφα ? δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνημμένο 1) είναι τα ακόλουθα:

 1. A) Φωτοαντίγραφα των:
 2. απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και
 3. πτυχίου ΕΠΑΛ
 4. ταυτότητας
 5. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
 6. αποδεικτικού ΑΦΜ
 7. B) Υπεύθυνη δήλωση

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛ Μούδρου (http://1epal-moudr.les.sch.gr/ ), της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 έως τις 12.00 π.μ.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (α και β) κατατάσσονται κατ? έτος αποφοίτησης και προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων των παλαιότερων σχολικών ετών. Στη συνέχεια, με βάση την παραπάνω κατάταξη για κάθε έτος αποφοίτησης προτάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν με βάση την ακόλουθη σειρά:

 1. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, κάτω των 25 ετών.
 2. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, κάτω των 25 ετών.
 3. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, και κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, άνω των 25 ετών και σε ποσοστό θέσεων αθροιστικά όχι μεγαλύτερο του 10%. Σε περίπτωση που μετά την κατάταξη όλων των υποψηφίων σε ένα ΕΠΑ.Λ. προκύψουν κενές θέσεις μαθητείας το ποσοστό της περίπτωσης 3 της παρούσας δύναται να φτάσει το 15%.

Μεταξύ των υποψηφίων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου Ειδικότητας.

Σημειώνεται ότι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη οι ίδιοι, δικαιούνται θέση στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας στην ειδικότητά τους, εφόσον η Τάξη Μαθητείας λαμβάνει έγκριση λειτουργίας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο ΕΠΑ.Λ. Μούδρου (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου (μετά την ανάρτηση του προσωρινού Πίνακα) έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017.

Ανακοίνωση τελικού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα ΕΠΑΛ Μούδρου (http://1epal-moudr.les.sch.gr/), της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.

Εγγραφή

Οι εγγραφές των μαθητευομένων στα ΕΠΑ.Λ. που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν  τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, ημερομηνία έναρξης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2017-2018 για τις ειδικότητες του Πίνακα με ημερομηνία έναρξης τον Οκτώβριο του 2017. Οι δε συμβάσεις των μαθητευομένων με τους εργοδότες θα πρέπει να υπογραφούν το αργότερο έως 20/10/2017 μετά από συνεννόηση των μαθητευομένων με το ΕΠΑ.Λ. και τον εργοδότη.

Κατά την εγγραφή οι μαθητευόμενοι θα συμπληρώνουν και ερωτηματολόγιο (microdata) βάσει προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση πριν από την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας.

Για πληροφορίες για την εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΠΑΛ Μούδρου στο τηλέφωνο 2254071351.

Θέσεις Μαθητείας

Για τους αποφοίτους του ΕΠΑΛ Μούδρου έχουν εγκριθεί οι παρακάτω θέσεις:

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων Δήμος Λήμνου 1
Νοσοκομείο Λήμνου 2
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και

Τηλεπικοινωνιών

Δήμος Λήμνου 2
Επαρχείο Λήμνου 1
Τεχνικός Οχημάτων Δήμος Λήμνου 1
Επαρχείο Λήμνου 1
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών Επαρχείο Λήμνου 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 9

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων Βασίλειος Ν. Χορός 1
Χρυσάφης Δ. Αντώνιος 1
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και

Τηλεπικοινωνιών

Στενός Νικόλαος 1
Τεχνικός Οχημάτων Παναγιώτης Δεσπότης & ΣΙΑ Ο.Ε. 1
Μιχέλης Χρήστος – Φανοποιείο 1
Μπλιάς Β. Ιωάννης 1
Χ. & Δ. Παλατιανός Ο.Ε. 1
Χρήστος Παλατιανός & ΣΙΑ Ο.Ε. 1
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών Ι. Σαββόγλου ? Π. Τσιβόλας 1
Π.Χ. Σαλαμουσάς 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 10

 

Όλες οι θέσεις στις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι δεσμευμένες εκτός από τις δύο θέσεις της ειδικότητας Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης