ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Ε φάση Μαθητείας)

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την Ε φάση της Μαθητείας.

Δικαίωμα  ηλεκτρονικών ενστάσεων στο mail του ΕΠΑΛ Μούδρου:
mail@1epal-moudr.les.sch.gr

μέχρι Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00

Εγκύκλιος για την Ε φάση Μαθητείας

Χρονοδιάγραμμα Ε φάσης

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης